החלטה 1316- מהם שימושים נלווים לחקלאות?

 
  
 
החלטה 1316- מהם שימושים נלווים לחקלאות?
ביום 31.12.13 נתקבלה החלטת רשות מקרקעי ישראל ובה פורטו שימושים שונים אשר מותרים לביצוע בנחלה. ההחלטה קיימת כיום בקובץ החלטות רשות מקרקעי ישראל מיום 04.04.19 (סעיף 8.10 לקודקס).
מהם אותם שימושים ומהם התנאים אותם על המתיישב למלא לצורך קבלת אישור רמ"י? על כך להלן.
1.        גידול בע"ח- שירותי טיפול, אחסנה, ריפוי וטיפול בב"ח, חנות ממכר בעלי חיים וציוד לגידולם, רכיבה טיפולית ולימודי רכיבה.
2.       עיבוד תוצרת חקלאית- עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית של הנחלה מן החי או מן הצומח , לרבות בית בד, יקב, מגבנה לייצור גבינות,ייצור ריבות או בשמים.
3.       תיירות - פעילות תיירותות המבוססת על הפעילות החקלאית כגון השתתפות בקטיף, חליבה ועוד.
אם כן, ההחלטה מונה שימושים הנושקים לחקלאות "הקלאסית" שעיקרה פסק ברבות השנים, במטרה לעודד אפיקי תעסוקה נוספים למתיישב.
יחד עם זאת, יש למלא אחר רשימת תנאים לשם קיום הפעילות:
§         על הפעילות להתבצע בחלקה א'.
§         השימושים אושרו בתוכנית או בהיתר לשימוש חורג.
השטח המותר לשימוש
גידול בעלי חיים- תותר חנות ממכר של בע"ח וציוד לגידולם בשטח של עד 50 מ"ר, מחוץ לחלקת המגורים, בצמידות לגידול בע"ח. נדרשת המלצת משרד החקלאות.
עיבוד תוצרת חקלאית- מותר בתחום חלקת המגורים או בשטח החקלאי הצמוד לה, עד 500 מ"ר. מחוץ לחלקת המגורים- עד 350 מ"ר (מתוך שטח זה מותרת חנות בשטח של 50 מ"ר). נדרש אישור משרד החקלאות כי עיקר הייצור הוא מהנחלה עצמה.
פעילות תיירותית- מותרת בשטח עד 150 מ"ר, ובלבד ששטח זה נלווה לשטח הבנוי הדרוש לפעילות החקלאות. מותרת חנות ממכר של התוצרת עד 50 מ"ר מחוץ לחלקת המגורים בצמוד לפעילות התיירותית. גם ביחס לשימוש זה נדרש אישור משרד החקלאות.
בנוסף, 30% מהשטחים המבונים בהם הותר השימוש הנלווה – (למעט שטח חנות אשר ייגרע במלואו) ייגרע מהשטח הכולל לתעסוקה לא חקלאית (כלומר מתוך שטח של 500 מ"ר). שטח לאחסון וטיפול בבע"ח ושטח מבונה לפעילות תיירותית לא ייגרע מהשטח המותר לפל"ח.
מיסים ותשלומים
אם חובת תשלום היטל ההשבחה אינה חלה על בעל הזכויות בנחלה, ישולמו דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% משווי הקרקע המיועדת לשימוש הנלווה (ורמ"י תישא בתשלום חלף היטל ההשבחה).
 
 
אם חובת תשלום היטל ההשבחה חלה על בעל הזכויות, ישולמו דמי חכירה מהוונים בשיעור של 46% משווי הקרקע המיועדת לשימוש הנלווה (כלומר- בנוסף לתשלום היטל ההשבחה ע"י המתיישב).
כאשר הותר השימוש ע"פ אישור תקף לשימוש חורג, ישלם המתיישב דמי שימוש בשיעור של 5% לשנה משווי הקרקע המשמשת לשימוש הנלווה לכל תקופת ההיתר (במקום דמי חכירה מהוונים).
איסור השכרה
כמו-כן, על השימושים הנלווים להתבצע ע"י בעל הזכויות בנחלה. לא מותרת השכרת השטח ובו השימוש הנלווה לאחרים.
 
המידע המופיע בסקירה זו הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי יש לקבל יעוץ משפטי מתאים